Προκαταρκτική Μελέτη Marketing

Προκαταρκτική Μελέτη Marketing και Ανταγωνιστικής Ταυτότητας

Περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και κύρια γνωρίσματα του τουριστικού προορισμού, μετά και από την αναγνώριση και ανάλυση των τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων του προορισμού σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα. Παρουσιάζει την αποτύπωση τουριστικού προϊόντος ανά Περιφερειακή Ενότητα, η οποία αξιοποιείται κατά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου προϊόντων-εμπειριών. Παράλληλα, αναλύει τα χαρακτηριστικά εκείνα που δύνανται να συντελέσουν στη σύνθεση ανταγωνιστικής ταυτότητας και πρότασης αξίας για το προϊόν/προορισμό. Στο προσχέδιο αναλύονται οι πιο ελκυστικές αγορές στόχοι και τμήματα αγοράς, με βάση την προσδοκώμενη κερδοφορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων των προορισμών της Δυτικής Ελλάδας.

Δείτε την Προκαταρκτική Μελέτη Μάρκετινγκ

Προκαταρκτική Μελέτη

 

 

Η προκαταρκτική μελέτη αξιοποιήθηκε ως η βάση για την εκπόνηση του ολοκληρωμένου Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος και για την υλοποίηση online τοπικής διαβούλευσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την τοπική ανταπόκριση, το διάλογο και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και φορείς τουρισμού για την παροχή στοιχείων, ιδεών, προτάσεων και τοπικής πληροφόρησης. Κύριο στόχο αποτέλεσε ο διάλογος με την τοπική κοινωνία και η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν κατά τη διαβούλευση για την κατάρτιση του Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος.

Δείτε τη διαδικασία με την οποία πραγματοποιήθηκε η online διαβούλευση

Online Τοπική Διαβούλευση

 

 

Δείτε εδώ το Concept Video της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που παρουσιάζει τις βασικές αξίες διαφοροποίησης

Δείτε το Video