Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αερογραμμών

Μελέτη τεκμηρίωσης & σκοπιμότητας για εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και “αεροδρομιακού” marketing για το Αεροδρόμιο Αράξου

Η ανάπτυξη αερογραμμών (Air Services Development) στα αεροδρόμια παίζει καθοριστικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Βασικό κριτήριο στην απόφαση των αεροπορικών εταιριών για την επιλογή και επένδυση στο συγκεκριμένο προορισμό (αριθμό συνδέσεων, διάρκεια, κλπ.), αποτελεί η ελκυστικότητά του. Ως εκ τούτου, η τουριστική προβολή κάθε Περιφέρειας συμβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία απόφασης για νέα δρομολόγια από τις αεροπορικές εταιρίες.

Τη λήψη της απόφασης έναρξης δρομολογίου καθορίζουν τέσσερις βασικοί παράγοντες: 1. το μέγεθος της αγοράς και τα χαρακτηριστικά της, 2. οι υποδομές, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων (slots) του αεροδρομίου, 3. η τιμολογιακή πολιτική και τα αναπτυξιακά κίνητρα, καθώς και 4. η εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing (marketing support).

Η παρούσα Μελέτη Τεκμηρίωσης & Σκοπιμότητας για εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ανάλυση στοιχείων και στατιστικών (επιλογή των αγορών στόχος)
  • Συγκριτική ανάλυση (Benchmarking) με ανταγωνιστικά αεροδρόμια
  • Αξιολόγηση ελκυστικότητας
  • Οδικός χάρτης ενεργειών για την υλοποίηση προγράμματος σε επόμενο στάδιο
  • Βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση προγράμματος (ύψος προϋπολογισμού, συμβολή των τουριστικών φορέων, συνδυασμός με τουριστική προβολή, κλπ)

H Μελέτη “Αεροδρομιακού” Marketing είναι υπό κατασκευή